TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 1
FINE NEEDLE ASPIRATION VERSUS TRU-CUT BIOPSY IN BREAST AND GYNECOLOGIC CANCERS
MAKTAV DİNÇER, IŞIK ASLAY, GÖKHAN TÖRE, C ALATLI, G ERSEVEN, E ALGÜR
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü, İstanbul

Summary

Kliniğimizde 1992 yılında iğne aspirasyon biopsisi (İAB) ve tru-cut (TC) biopsi aynı anda ve aynı lezyona yapılmış 37 hasta, bu yöntemlerin tanı değerini karşılaştırmak için analiz edilmiştir. Her hastada her iki biopsi de aynı hekim tarafından yapılmış ancak çalışmada değişik hekimlerin yaptığı biopsiler toplanmıştır, Biopsiler, tümör şüphesi taşıyan nodul veya kitlelerden alınmıştır. Hastaların hepsi kadındır; yaş dağılımı 20-78 arasındadır. Olguların 30 tanesinde primer odak meme kanseri, 7'sinde ise bir jinekolojik tümördür. Tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde İAB için sensitivite % 76, spesifiklik %100; bu oranlar TC için sırasıyla, %75 ve %100 bulunmuştur. Yanlış negatif oram %24 (İAB) ve %25 (TC); yanlış pozitif oranı her iki yöntem için de sıfır bulunmuştur. Pozitif sonucun kestirim değeri (predictive value) her iki yöntem için de %100 iken; negatif sonucun kestirim değeri %53(İAB) ve %56(TC) olmuştur. Doğruluk oranı her iki yöntemde de %81'dir. Her iki yöntem birlikte değerlendirildiğinde: yanlış negatif oranı %11, sensitivite %89, spesifiklik %100 ve doğruluk (accuracy) %92 olmuştur. Olguların hiçbirinde biopsi sonrası ciddi bir komplikasyon gelişmemiştir. İAB ve TC yöntemlerinin birlikte kullanılması doğrulu oranını artırmıştır. Tru-cut biopsi yönteminde doku örneği alınması ile gerektiğinde kalitatif ve kantitatif testler uygulanabilecek materyal elde edilmesi bir üstünlük olarak kabul edilebilir; bu yöntemin İAB yöntemi kadar kolay tatbik edilir olması da sitolojik tanının yetersiz olduğu durumlarda faydalılığını vurgulamaktadır.