TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 2
AYŞE MUDUN, SEHER ÜNAL, NAKİYE ÖZTÜRK, AHMET KARADENİZ, RECAİ AKTAY, ALİ GÖRPE, SENAY MOLVALILAR, SEMA CANTEZ
İstanbul Üni. Tıp Fak. Nükleer Tıp AD

Summary

99mTc-penta-dimerkaptosüksinik asit (DMSA) son zamanlarda Medüller Tiroid Kanseri (MTK) tanısında denenmeye başlanmış bir radyofarmasötiktir. Bu çalışmada histopatolojik olarak MTK tanısı almış 10 hasta ile feokromositomalı bir hastada 99mTc-penta-DMSA sintigrafisi uygulanmış ve bu maddenin hastalığın tanısında, özellikle de tümör rezeksiyonundan sonraki izlemlerde geçerliliği araştırılmıştır. Üç hastanın ameliyat öncesi görüntülerinde primer tümör lokalize edilmiştir. Dört hastada ise cerrahi sonrası uygulanan sintigrafilerde boyunda artmış aktivite tutulumu olmadığı görülmüştür. Hastalarda eş zamanlı kalsitonin düzeyleri de çalışılmıştır. Servikal, supraklaviküler ve parasternal lenf bezleri, akciğerler, vertebra ve kostalardaki çeşitli metastaz odakları sintigrafide artmış aktivite tutulumu göstermişlerdir. Bu lezyonlar akciğer grafisi, BT, MR ve iğne biyopsisi gibi diğer tanı yöntemleri ile de doğrulanmıştır. Karaciğer metastazı olan 4 hastadan üçünde sintigrafi negatif bulunmuş ve yalancı negatif olarak kabul edilmiştir. Bu yalancı negatif sonuçlar karaciğerdeki lezyonların 1.5 cm'den küçük olmasına bağlanmıştır. Feokromasitomalı bir hastada MTK şüphesiyle yapılan sintigrafi negatif sonuç vermiş ve bu iğne aspirasyon biyopsisi ile doğrulanmıştır. Testin MTK'yi göstermedeki duyarlılığı % 84, özgünlüğü ise % 89 olarak bulunmuştur. Bu bulgularla 99mTc-penta-DMSA sintigrafisinin MTK'nin tanısında, nüks ve metastazlarının gösterilmesinde duyarlı ve özgün bir test olduğu ve bu hastalığa yaklaşımda önemli katkıları olacağı kanısında varılmıştır.