TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 1
M ERKİŞİ, C SARKIŞ, A HAFTA, T İSPİR, A BİLGİÇ, S ÇETİNER
Ç.Ü. Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji BD

Summary

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalına müracaat eden 87 meme kanserli hastada CEA, CA15-3, LAP (lökosit alkalen fosfataz) gibi tümör işaretlerinin yanı sıra serum prolaktin seviyesi tedavi öncesi ve sonrası dönemde ölçülüp izlendi. Radikal cerrahiyi takiben gelen ve metastazı olmayan 73 hastanın 19'unda (%26), uzak metastazı olan 14 hastanın ise 5'inde (% 35) yüksek seviyede bulundu (37.52±15.41 ng/ml ve 33.96±19.34 ng/ml). Tedaviyi takiben ise stabil hastaların % 19, metastatik hastalığı olanların hepsinde önemli ölçüde (p=0.0001, p=0.021) düştü. Ayrıca metastatik hastalığı olanların % 73'ünde CA 15-3, % 96'sında ise LAP skoru yüksek idi. Bu ön çalışma bizi bu konuda daha fazla bilgi edinmek için daha ileri araştırmalar yapmaya yöneltti.