TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 1
İNCİ AYAN, R KEBUDİ, EMİN DARENDELİLER, I BİLGE, LEYLA AĞAOĞLU, NİJAT BİLGE, MÜNİR KINAY
İstanbul Üniv. Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji BD

Summary

Nöroblastom tanısı almış 15 hastada ve 14 kontrol olgusunda nöron spesifik enolaz (NSE), ferritin ve laktik dehidrogenaz (LDH) değerleri araştırılmıştır. Başvuru sırasında 15 hastada ortalama serum SE: 112±65ng/ml, ferritin: 556±733ng/ml ve LDH: 980±560 U/L.bulunmuş, kontrol olgularında NSE: 24±11ng/ml, ferritin: 62±62ng/ml ve LDH: 279±61 U/L.olarak saptanmıştır. 2 grup arasında NSE, Ferritin, LDH değerleri açısından farklar sırası ile p<0.001, p<0.02 ve p<0.001 olmak üzere anlamlı bulunmuştur. 9 hastada, başvuru ve tedaviye yanıt sırasında alınan NSE, ferritin ve LDH değerleri arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Tedaviye yanıt sırasında elde edilen NSE ve LDH değerleri kontrol değerlerine göre fark göstermemiş (p>0.05), ferritin değerleri anlamlı olarak yüksek kalmıştır. (p<0.05). 6 hastada tedavi süresince seri şekilde izlenen 55 serum örneğinde incelenen NSE, ferritin ve LDH düzeylerinin hastalık aktivitesi ile ilişkisi anlamlı bulunmuştur (p<0.05).