TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1992 , Vol 7 , Num 1 - 4
ÖMER DEVECİOĞLU
İstanbul Üni., İst. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Summary

Bu derlemede düşmeyen ateşteki malignite olasılığı ile malign hastalıklardaki ateşin değerlendirilmesi ele alınmıştır.