TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 1 - 2
IŞIN ASLAY, NİJAD BİLGE, GÖKHAN TÖRE, O ALDEMİR, N ÖZTÜRK, G KEMİKLER, A KALABAY
İstanbul Üniv. Onkoloji Enst.

Summary

1970-1974 yılları arasında radikal, modifiye radikal ve basit mastektomi sonrası radyoterapi uygulanan 241olgu, patolojik evrelerine göre değerlendirildi ve 191 olguda yineleme, uzak metastaz ve sağkalım değerlendirmesi yapıldı. 14 yıllık izlemede, yinelemeler, suprada % 9.4, aksillada % 3.7, mammaria internada % 1, göğüs çeperinde % 14 olarak saptandı. Metastazlar 191 olguda % 14 kemik, % 13 akciğer, % 6 karaciğer, % 4 beyin, %2 over, % 0,5 orbita metastazı olarak dağılım gösterdi. Toplam 74 metastaz alanının ise % 35'i kemik, % 34'ü akciğer, % 16'sı karaciğer, % 9.6'sı beyin, % 5.4'ü över yerleşiminden oluşmaktaydı. Bilateral meme Ca oranı % 10'du. Evrelere göre 14 yılda genel sağkalım oranları T2No % 54, T3 No % 49, T2Nı % 20, T3N1 %18 bulundu. Hastalıksız sağkalımlar ise T2No ve T3No da % 47, T2Nı'de %18, T3Nı'de % 14 bulundu. N pozitif ve N negatif olgular arasındaki anlamlı sağkalım farkı 5-10 ve 14 yılda değişmeden sürdü. Yinelemeli olgularda, yinelemeden sonraki sağkalım oranı ise 5 yılda % 24, 10 yılda % 10 olarak bulundu. Veriler literatür verileri ile uyumlu bulundu.