TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1990 , Vol 5 , Num 3 - 4
AHMET NAFİZ KARADENİZ, OSMAN ALDEMİR, DİLEK ÖZTÜRK, NİJAD BİLGE
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Summary

Bu çalışmada, 1975-1985 yılları arasında İ.Ü. Onkoloji Enstitüsüne tedavi için başvurmuş habis maksiller sinüs tümörlü 126 olgu retrospektif olarak incelenmekte, kombine tedavi ve primer radyoterapi uygulanan 92 hastada tedavi sonuçlan bildirilmektedir. Elliüç hasta kombine tedavi yöntemi ile, otuzdokuz hasta primer radyoterapi ile tedavi edilmiştir. Primer radyoterapi uygulanan olguların hepsinde tümör ileri evreli olup hastalar inopere evrelidir. Tedavi sonucu bildirilen 92 hastanın 39'u (°7o 42) tedavi sonrası takiplerde kayıp olup kayıp olguların hepsi son kontrol tarihinden sonra eks olduğu kabul edilerek mutlak sağkalım oranı bildirilmiştir. Kombine tedavi yöntemi ile tedavi edilenlerde % 25 (13/53), primer radyoterapi ile tedavi edilenlerde % 18 (7/39) beş yıllık sağkalım oranlan elde edilmiştir. Çalışmamızda uyguladığımız radyoterapi teknik ve ışın dozları bildirilmekte,tedavi sonrası gelişen lokal nüks ve relapsların dağılımı incelenmektedir. Tedavi sonuçlarımız literatür sonuçlan ile karşılaştırılmış, özet halinde sunulmuştur.