TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 4
ÇİÇEK BAYINDIR, ÖNER DOĞAN, GÜNAY GİRİŞKEN, SAİT OKKAN, ZERRİN ERGÜL
İstanbul Üniv. İst. Tıp Fak. Onkoloji Enstitüsü

Summary

Üçlü sisteme göre gradlanmış 18 astrositom, 23 anaplastik astrositom, 25 glioblastoma multiforme ve 6 gliosis olgusuna ait parafin blok kesitleri "nucleolar organizer region associated proteni (Ag-NOR protein)" lerini incelemek amacıyla Ag-NOR yöntemi kullanılarak ışık mikroskobunda değerlendirildi. Ortalama Ag-NOR sayısı gliosiste 1.49, astrositomda 2.93, anaplastik astrositomda 5.75, glioblastoma multiformda 7.97 olarak bulundu. Ortalama Ag-NOR değerleri karşılaştırıldığında bu gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görüldü (p < 0.001). Kantitatif bir yöntem olan Ag-NOR tekniğinin astrositik tümörlerinin gradlanmasında kullanılabilecek bir kriter olduğu sonucuna varıldı.