TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 1 - 2
B ZÜLFİKAR, Ö DEVECİOĞLU
İstanbul Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji Onkoloji BD

Summary

Kemo-radyoterapi yapılan kanser olgularında, konjenital veya akiz immün yetersizliği olan hastalarda, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu ile, kemik iliği naklini takiben görülen, immün özelliklerini koruyan donör lenfositlerinin konakta yaptığı hastalık tablosuna Graft Versus Host Hastalığı (GVHD) denir. Akut ve kronik iki formu olan hastalık, tüm sistemleri etkilerken deride rash, kanlı mukuslu ishal, karaciğer tutulumuna bağlı ikter, pansitopeni ve buna bağlı sorunlarla karakterize bir klinik tablo gösterir. Prognozu ağır olan GVHD için supportif bakımın yanında akut formda; M-Prednisolon, kronik formda; Siklosporin A etkili ilaçlardır. Mortalitesi yüksek olan bu hastalık bahsi geçen olgulara verilecek kan ve kan ürünlerinin ışınlanmasıyla önlenebilir. Ancak kemik iliği nakli yapılan olgularda başarıyı etkileyen önemli bir komplikasyon olarak hatırda tutulmalıdır.