TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 1 - 2
AHMET NAFİZ KARADENİZ, I FRAZER
İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkoloji AD

Summary

Bu çalışmada, 1968-1979 yılları arasında Saint Luke's Hastanesi Radyoterapi ve Klinik Onkoloji Merkezinde Dr. Healy'nın ünitesinde radyoterapi uygulanmış 17 Oligodendrogliomalı hasta retrospektif olarak incelenmiş ve tedavi sonuçları bildirilmiştir. Olguların yalnız 3'ünde (% 18) tümör makroskopik anlamda total, 9'unda (%53) inkompelt çıkarılmış, 5 hastada (% 29) ise yalnız biopsi işlemi yapılmıştır. Hastaların hepsine ışın tedavisi uygulanmış, radikal doz radyoterapi hastaların % 59'una, palyatif ışın dozu ise geri kalan olgulara verilmiştir. 17 hastada 5 yıllık sağkalım oranı %41 olup eks olan hastalarda ortalama yaşam süresi 30 ay bulunmuştur. Hasta sayısının az olması nedeni ile yaş, tümör lokalizasyonu, cerrahi operasyon çeşidi, ışın dozu, tümör grade'i gibi faktörlerin prognoza etkisi istatistiksel olarak araştırılmamış ancak her prognostik gruptaki hastaların yaşama süreleri bildirilmiş ve tedavi sonuçları Literatür ile karşılaştırılmıştır.