TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 4
TESTİSİN KOMBİNE GERM HÜCRELİ TÜMÖRLERİ: 202 VAKA ÜZERİNDE HİSTOPATOLOJİK İNCELEME
F GÖZE, V UYSAL
Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Patoloji AD Çalışmamızda, 837 germ hücreli testis tümörü incelendi. Bu vakalar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen sınıflamaya göre değerlendirildiğinde, vakaların 635'inin (%76) saf ve 202'sinin (%24) kombine şekilde olduğu görüldü. Kombine tümörlerinin tipleri, sıklık sırasına göre; embriyonal karsinomlu kombinasyonlar 133 vaka (% 66), koryokarsinomlu kombinasyonla 37 vaka (%18) ve diğer kombinasyonlar 32 vaka (%l6) olarak belirlendi. Kombinasyona teratom 160 (% 79), embriyonal karsinom 159 (%79), seminom 71 (% 35), endodermal sinüs tümörü 45 (% 22) ve koryokarsinom 37 (%18) vakada katıldığı saptandı. Vakalar 15 ile 65 arasında değişen yaşlarda olup, ortalama yaş 30 olarak belirlendi. Çevre testis dokusundaki değişikliklerin incelendiği 76 vakanın 16'sında malign intratubuler germ hücreleri gözlendi. Kombine vakaların histopatolojik incelenmesinde, komponentleri belirlemek prognoz açısından önemli olduğu için tümörlerin farklı özellik gösteren yerlerinden kesitler alınması ve özellikle kanama alanları çevresinde sinsisyal hücrelere rastlandığında, bu alanların koryokarsinom yönünden dikkatle incelenmesi gerektiği üzerinde durmak isteriz. Keywords :