TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2006 , Vol 21 , Num 1
Kanser hastalarında düşük molekül ağırlıklı heparin'in sağkalım üzerine etkisi
Mert SAYNAK, Vuslat YÜRÜT-ÇALOĞLU, Gülden BAYIR, Murat ÇALOĞLU, Cem UZAL
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Kanser ile venöz tromboemboli (VTE) gelişimi arasında iyi bilinen bir ilişki vardır. Yeni tanı alan tromboembolizm olgularının yaklaşık %20 kadarının malign hastalıkla ilişkili olduğu görülmektedir. Trombozun patogenezinde ise tümör hücreleri, homeostatik sistem ve hasta özellikleri arasındaki kompleks ilişkiler sorumlu tutulmaktadır. Akut VTE'nin önlenmesinde ve tedavisinde başlıca dayanak antikoagülanlardır. Kanser hastalarında hastalık daha kötü seyretmekte ve sıklıkla tedaviler yanıtsız kalabilmektedir. Son dönemlerde kanser hastalarında düşük molekül ağırlıklı heparinin (DMAH) sağkalım üzerine etkisini değerlendiren randomize çalışmalarda özellikle hastalığı ilerlememiş hastaların tedaviden faydalandığı gösterilmektedir. Bununla birlikte sonuçlar tartışmalıdır ve yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Keywords : Antikoagülan/yan etki; heparin, düşük molekül ağırlıklı; neoplazi/komplikasyon/ilaç tedavisi; sağkalım araştırması; venöz tromboz/ilaç tedavisi/etyoloji