TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 3 - 4
NORMOBLASTOZİS: ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT NON-LENFOİD LÖSEMİSİNDE ENDER GÖRÜLEN PRELÖSEMİK BULGU
GÜNDÜZ GEDİKOĞLU, Ö DEVECİOĞLU, S ANAK, LEYLA KOÇ
İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fak. Çocuk Onkolojisi ve Hematoloji BD Çocukluk çağı tümörleri içinde, prelösemi ender görülen bir durumdur. Orta derecede anemi, retikülositöz ve normoblastozis bulguları ile başvuran ve başlangıçta steroid tedavisine iyi cevap vermesine rağmen daha sonra akut miyeloblastik lösemiye dönüşen, yedi yaşındaki erkek çocuk ilginç bulunarak takdim edildi. Keywords :