TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 2
HEMATOLOJİK KANSERLERDE PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE UYUM BOZUKLUKLARI
IŞIN BARAL KULAKSIZOĞLU, TUBA OLGUN, NAZMİYE KAÇMAZ, H SEMA AKKAŞ, SEDAT ÖZKAN
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi BD., İstanbul Bu çalışmaya Ocak 1994-Aralık 1998 tarihleri arasında, İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye ABD Hematoloji servisinde yatarak tedavi gören ve İstanbul Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı tarafından değerlendirilen hastalar alınmıştır. Araştırma, hematoloji servisindeki tedavi ekibi tarafından konsültasyon istendikten sonra değerlendirilen, kemik iliği transplantasyon öncesi rutin psikiyatrik muayenesi yapılan ve liyezon hizmetleri bağlamında konsültasyon istenmeden değerlendirilen toplam 323 hastayı kapsamaktadır. Çalışmada hematolojik kanseri bulunan geniş bir hasta grubunda ortaya çıkan psikiyatrik hastalıkların sıklığı ve dağılımının geriye dönük olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Hastaların %35.9'u akut miyeloblastik lösemi, %25.4'ü akut lenfoblastik lösemi, %15.5'i kronik miyelositer lösemi, %8. 7'si multipl miyeloma tanısı ile tedavi görmekte idi. Psikiyatrik tanıların dağılımlarında ise, %30.3'üne herhangi bir majör psikiyatrik bozukluk tanısı konmadığı, en sık görülen psikiyatrik bozukluğun uyum bozukluğu (%40.3) olduğu saptandı. Bunu majör depresyon (% 11.5), anksiyete bozuklukları (%5.9) ve deliryum (%5.6) tanılarının izlediği gözlendi. Keywords :