TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 4
1977-1993 YILLARI ARASINDAKİ NAZOFARENKS KARSİNOMALI HASTALARIN TEDAVİ VE TAKİP SONUÇLARININ İRDELENMESİ
PINAR ÜLER, FÜSUN TOKATLI, NURETTIN UNUR, SIBEL KESER
Vakıf Gureba Hast., Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul 1977-1993 yılları arasında tedavi edilmiş 46 nazofarenks karsinomlu vaka, lokal, bölgesel ve uzak başarısızlıklar ve sağkalımlar açısından retrospektif olarak incelendi. Tüm vakalar radyoterapi almış olup, 2 vakada (%4.3) nodal, 8 vakada (%17.3) lokal ve 13 vakada (%28.2) uzak başarısızlık saptandı. Radyoterapiye bağlı geç komplikasyon oranı %45.6, boyunda fibrozis oranı da %8.6 bulunmuş olup, (60Gy ile >60 Gy doz alan gruplar arasındaki fibrozis gelişme oranı arasındaki fark anlamlıdır (%2.7 ye %33.3, P=0.019). Serimizde 5 yıllık mutlak sağkalım %10 olup, kayıp hasta oranı %43.4'dür. Multivariye analiz sonucunda; ileri yaş ve ileri nodal evredeki ve uzak metastazı olmayan ve radyokemoterapi yapılan vakalarda sağkalımlar daha iyi bulundu. Sonuçları literatür ile karşılaştırıldı. Keywords :