TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 2
KEMİK METASTAZLARINDA PALYATİF RADYOTERAPİNİN ROLÜ
YEŞİM ELGİN, ŞABAN ÇAKIR, BÜLENT KÜÇÜKPLAKÇI, BABÜR SOYLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Kliniğimiz Aralık 92-Mayıs 96 dönemi arasında kemik metastazlı 81 hasta başvurdu. En sık metastaza neden olan üç malignite sırasıyla meme (%32), akciğer (%26) ve prostattı (%11). Bütün hastalarda majör semptom ağrıydı. Yedi hasta metastatik hastalığa bağlı patolojik fraktür, 8 hasta ise vertebra metastazından kaynaklanan spinal kord basısına bağlı nörolojik defisit ile başvurdu. Toplam 126 bölge tedavi edildi. Metastatik bölgeler sıklık sırasına göre sırasıyla vertebra (%45), ekstremite (%32.5) ve pelvis (%22) idi. 126 bölgeden 85'i (3Gyx10), 23'ü (2 Gyx20), 18'i (4Gyx5)'lik fraksiyonasyonda tedavi edildi. Ağrı cevabı tedavinin hemen bitiminde tam, parsiyel ve cevap yok şeklinde üç kategoride değerlendirildi; oranlar sırasıyla %27 , %45 ve %28 idi. Hiçbir hastada tedaviye bağlı morbidite gözlenmedi ve bir hastada tekrar ışınlama gereği doğdu. Cevap oranlarıyla primer hastalık, fraksiyonasyon şeması ve metastaz yeri arasındaki ilişki incelendiğinde anlamlı fark bulunmadı. Keywords :