TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 4
ÖZOFAGUS KANSERLERİNDE İNTRALÜMİNAL RADYOTERAPİ
SERDAR ÖZKÖK, ZEYNEP ÖZSARAN, ARİF ARAS, YAVUZ ANACAK, AYFER HAYDAROĞLU
EÜTF Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir Mart 1993 -Mart 1997 arasında endolüminal ekzofitik kitlesi nedeniyle disfaji yakınması olan 20 vakaya HDR microselectron cihazı ile intralüminal radyoterapi (IRT) uygulanmıştır. Vakaların 16'sı erkek, 17'si epidermoid karsinom histolojisine sahiptir. Radikal amaçla radyoterapi (RT) uygulanan 10 vakaya, günlük 2 Gy fraksiyonlarla toplam 60 Gy eksternal RT (ERT) uygulanmış, ERT bitiminden 7 gün sonra, 7-10 gün ara ile 2 x 5 Gy IRT yapılmıştır. Palyatif amaçla RT programına alınan vakalar 2 grupta tedavi edilmişlerdir. Altı vakaya 7-10 gün ara ile 2x 7,5 Gy sadece IRT, 4 vakaya 12 fraksiyonda 30 Gy ERT sonrası, 7-10 gün ara ile 2 x 5 Gy IRT yapılmıştır. RT sonrası semptomatik yanıt oranının %25'i tam olmak üzere % 75 olduğu tespit edilmiştir. Radikal grupta tedavi sonrası disfaji semptomlarında yanıt alınan vakaların yakınmasız geçen sürelerinin 4 ile 10 ay arasında (medyan 6.5 ay), palyatif grupta ise bu sürenin 2 ile 6 ay arasında (medyan 4.5 ay) değiştiği saptanmıştır. Tümör yanıtı radikal RT uygulanan grupta endoskopik ve radyolojik yöntemlerle değerlendirilmiş olup, 2'si tam, 4'ü kısmi olmak üzere toplam 6 vakada (%60) yanıt alındığı gözlenmiştir. Radikal tedavi yapılan vakalarda 12, 24, 36 aylık sağkalım oranları sırası ile % 46.6, % 17 .5, % 0 (medyan sağkalım 12 ay) iken palyatif grupta 6 ve 12 aylık sağkalım oranları sırası ile % 40, ve % 0'dir (medyan sağkalım 5 ay). Gruplar arasında logrank testi ile yapılan karşılaştırmada sağkalım oran ve süreleri arasında istatiksel fark saptanmıştır (p=0.0027). IRT sonrası 5 vakada (%25) akut ciddi özofajit, 2 vakada (%10) trakeosofajial fistül, bir vakada (%5) dilatasyon gerektiren fibrozis tespit edilmiştir. Bu çalışmada HDR IRT'nin özofagus kanser'li disfaji yakınması olan vakaların palyatif tedavisinde seçilecek ilk yöntemlerden biri olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Keywords :