TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 4
ALT DUDAK KANSERLERİNDE PROFİLAKTİK SUPRAHYOİD DİSEKSİYONUNUN YERİ
EROL EROĞLU, HAKAN BUDAK, MUSTAFA KALAYCI, HÜSEYİN ERASLAN, İBRAHİM ÜSTÜN, SÜLEYMAN ORAL
Onkoloji Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara Alt dudağın yassı hücreli karsinomu oral kavitenin en sık görülen tümörlerindendir ve cerrahi ile yüksek oranda tedavi edilebilirler. Cerrahi tedavi tümörün boyutları ve bölgesel lenf nodu metastazının varlığına göre eksizyondan radikal boyun diseksiyonuna kadar uzanan bir aralıkta çeşitlilik göstermektedir. Alt dudak kanserli, T2- T3 tümörlü ve klinik olarak bölgesel lenf nodu metastazı saptanmayan 472 vakada 1980-1991 yılları arasında yapılan profilaktik bilateral suprahyoid diseksiyonu retrospektif olarak incelendi. Vakaların 27'si kadın, 445'i erkekti ve ortalama yaş 49.4 yıl olarak belirlendi. Tümör boyutları açısından 445 vaka T2, 27 vaka T3 olarak değerlendirildi ve 437 vakada tümörün ülsere olduğu gözlendi. Bilateral suprahyoid diseksiyonu sonrasında 26 vakada 1 adet metastatik lenf nodu saptandı. İzlemde 24 (%5.5) vakada lokal nüks geliştiği ve ortalama nüks zamanının 28.33 ay olduğu belirlendi. Yine, izlemde 19 (%4.03) vakada boyun bölgesine metastaz, 7 (% 1.44) vakada ise uzak metastaz geliştiği saptandı. Ortalama metastaz zamanı ise 19.58 ay olarak belirlendi. Sağkalım açısından 237 vakanın 5 yıldan fazla, 30 vakanın ise 5 yıldan az yaşadığı ve 205 vakanın çeşitli aşamalarda takip dışı kaldığı saptandı. Tüm vakalar için ortalama takip süresi 68.57 ay idi. Sağkalım üzerine etkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla multivariate Cox Regression analizi gerçekleştirildi ve sonuçta yaş ve metastatik yayılımın sağkalım üzerinde etkili faktörler olduğu gözlendi (p<0.05). Sağkalım analizinde ise 5 yıllık sağkalım %96, 10 yıllık sağkalım %93 olarak saptandı. Sonuç olarak çalışmada elde edilen sonuçlar ile alt dudak yassı hücreli kanserlerinde T2- T3 vakalarda uygulanan profilaktik bilateral suprahyoid diseksiyonu ile düşük bölgesel metastaz ve yüksek sağkalım oranları elde edilebileceği söylenebilir. Keywords :