TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 2
YUMUŞAK DOKU SARKOMLARININ DAĞILIMI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SONUÇLARI
M ALTINBAŞ, N GÜLER, G TEKUZMAN, EŞMEN BALTALI, AYŞE KARS, Y ÖZIŞIK, İBRAHİM GÜLLÜ, İ BARIŞTA, DİNÇER FIRAT
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Ünitesi, Ankara Bu çalışmada ünitemizde 1970-1993 yılları arasında izlenen 209 yumuşak doku sarkomlu hastanın (120 erkek, 89 kadın) kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşları 14-80 arasında olup medyan yaş 37.5 idi. En sık histolojik tanılar liposarkom (% 19.6), fibrosarkom (% 18. 7) ve Leiomiyosarkomdu (%18). Ondokuz hastada histolojik alt grup belirlenememişti. Geliş yakınmaları arasında şişlik ilk sırada (%57), şişlik+ağrı ikinci sırada {%21.5), tek başına ağrı 3. sırada (% 12. 7) yer almaktaydı. Tümörlerin en sık lokalize olduğu üç bölge sırasıyla ekstremiteler (%47 .8), karın ve retroperitoneal bölge (%27 .3) ile baş-boyun bölgesiydi (% 13.4). En sık görülen tümör tipleri ekstremitelerde liposarkom ve fibrosarkom, karın bölgesinde leiomiyosarkom ve liposarkom, baş-boyun bölgesinde rabdomiyosarkom ve fibrosarkomdu. Yüzbeş hasta cerrahi eksizyon sonrası hastanemize başvurmuştu. Cerrahi+radyoterapi (RT) + kemoterapi (KT) ve cerrahi+KT en sık uygulanan tedavi yöntemleriydi (%35.9 ve %35). Yüzde 16. 7 vakaya yalnızca cerrahi tedavi yapılmıştı. Primer tanıdan itibaren geçen takip süresi 1-420 ay arasında değişmekteydi. Hastaların %50.7'sinde primer tedaviden 1-132 ay sonra lokal nüks, %38.3'ünde 0-276 ay sonra uzak metastaz saptandı. En sık metastaz bölgesi akciğerlerdi (%49). Bunu sırasıyla multipl metastazlar ve karaciğer metastazı izlemekteydi (%23. 7 ve %8.8). Keywords :