TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 1
PEDİYATRİK HODGKİN HASTALIĞINDA GENİŞLETİLMİŞ ALAN -YÜKSEK DOZ VE TUTULMUŞ ALAN- DÜŞÜK DOZ RADYOTERAPİ ( KEMOTERAPİ SONUÇLARI)
FAZİLET ÖNER DİNÇBAŞ, GÜLYÜZ ATKOVAR, İSMET ŞAHİNLER, İNCİ YILDIZ, KADİR ŞENSES, SAİT OKKAN
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD., İstanbul Pediyatrik Hodgkin lenfomada kemoterapinin radyoterapiye eklenmesi ile başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu nedenle takip sürelerinin uzaması ile radyoterapiye bağlı geç komplikasyonlar bildirilmiştir. Bu komplikasyonların azaltılması amacıyla düşük doz, tutulmuş alan radyoterapi+kemoterapi protokolleri gündeme gelmiştir. 1978-1991 yılları içinde kliniğimize başvuran pediyatrik Hodgkin lenfoma tanısı almış 51 vaka değerlendirilmiştir. Vakalar iki grupta incelenmiş olup; birinci gruptaki 30 vakaya genişletilmiş alan, yüksek doz radyoterapi(kemoterapi, ikinci gruptaki 21 vakaya ise tutulmuş alan, düşük doz radyoterapi ± kemoterapi uygulanmıştır. Birinci gruptaki 13 vaka nüksetmiş ve bunların %80'ine yalnızca radyoterapi uygulanmıştır. Nükslerin 11'i alan dışındadır. İki ve 5 yıllık hastalıksız sağkalım %67 ve %49, genel sağkalım % 79 ve % 75 olarak bulunmuştur. İkinci grupta ise yalnızca 1 vaka nüks etmiş olup, 1 vakada da tedavi sonunda cevap elde edilememiştir. İki ve 5 yıllık hastalıksız , sağkalım %93, genel sağkalım %94'tür. Birinci grupta %16 oranında geç komplikasyon, görülürken ikinci gruptaki hiçbir vakada geç komplikasyon gelişmemiştir. Her iki grup karşılaştırıldığında düşük doz ve tutulmuş alan radyoterapi + kemoterapi, ile yüksek doz, geniş alan radyoterapi sonuçlarına benzer ve hatta daha iyi sonuçların alındığı ve komplikasyon oranlarının daha düşük olduğu söylenebilir. Keywords :