TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 1
MALİGNİTEDE AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI VE HEMOSTATİK DENGE
AHMET ÖZTÜRK, GÖKHAN KANDEMİR, MUSTAFA YAYLACI, NECDET ÜSKENT
Gata-Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Hematoloji-Onkoloji Kliniği, İstanbul Elliiki ileri dönem kanserli hasta ile 44 sağlıklı kişiden oluşan kontrol grubunda protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı, fibrin yıkım ürünleri, trombosit sayısı, aktive protein C rezistansı ve plazminojen aktivator inhibitör-1'den oluşan koagülasyon profili incelendi. Hastaların laboratuvar ve klinik olarak ciddi hemoraji ve tromboz bulgularının olmamasına dikkat edildi. Fibrinojen, trombosit sayısı, protrombin zamanı, fibrin yıkım ürünleri kontrol grubuyla kıyaslandığında hasta grubunda artmış olarak bulundu. Aktive protein C rezistansı hasta grubunda (%25) kontrol grubuna (%6.8) kıyasla artmış olarak bulunurken plasminojen aktivatör inhibitör-1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Keywords :