TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 2
YÜKSEK GRADLI INTRAKRANİYAL ASTROSİTOMLARIN RADYOTERAPİSİNDE FARKLI BİR FRAKSİYONASYON ŞEMASI (CHART)
SEDAT TURKAN, NURAN ŞENEL BEŞE, ÖMER UZEL, SAİT OKKAN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD., İstanbul Yüksek gradlı intrakraniyal astrositomlarda konvansiyonel radyoterapi ile uzun süreli tümör kontrolü ve sağkalım sağlanamadığından farklı fraksiyonasyonlara yönelinmiştir. Kliniğimizde de farklı fraksiyon şeması olarak sürekli, çok fraksiyonlu, hızlandırılmış, radyoterapi modeli seçilerek ileriye yönelik bir çalışma başlatılmıştır. Yüksek gradlı astrositomlarda hızlı proliferasyon nedeni ile sürekli ve hızlandırılmış tedavi tercih edilirken, beyin dokusunda radyonekroz riskini azaltmak amacı ile hiperfraksiyonasyon uygun görülmüştür. Vakaların tamamı Co60 teleterapi aygıtı ile tedavi edilmişlerdir. Fraksiyon başına 105 cGy TD olmak üzere 6 saat aralıklarla günde 3 fraksiyon uygulanmıştır. Sabah ve akşam fraksiyonlarında tüm beyin ışınlanırken, öğlen yalnızca tümör bölgesi ışınlanmıştır. Tedavi, ara verilmeksizin 19 günde tamamlanmıştır. Buna göre tüm beyine 38 fraksiyon ile toplam 3990 cGy TD verilirken, tümör bölgesine 57 fraksiyon ile 5985 cGy TD uygulanmıştır. Bu yöntem ile Mayıs 1993-0cak 1995 tarihleri arasında tedavi edilen 36 vakanın sonuçları değerlendirilmiştir. Medyan sağkalım süresi 58 hafta, 1 yıllık sağkalım oranı %62'dir. Erken dönem yan etki tolere edilebilir düzeydedir. Nörolojik bulgusu olan vakalarda %45 oranında cevap alınmıştır. Yüksek gradlı intrakraniyal astrositomlarda bu tedavi modeli, erken dönem yan etkisi tolere edilebilir, yaşam kalitesi üzerine olumlu etkisi gösterilen, toplam tedavi süresi kısa ve de sağkalım sonuçları ümit verici olan, farklı bir fraksiyonasyon modelidir. Keywords :