TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 1
AKCİĞER KANSERLERİNDE CYFRA 21-1, DNA VE TPS DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
DERYA KARALOĞLU, AHMET KİZİR, V İLDAN YASASEVER, NEJAT DALAY
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul Akciğer kanserli hastalarda (n=67), Cyfra 21-1, serbest DNA antikoru ve TPS tümör belirleyicileri birlikte değerlendirilmiştir. Cyfra 21-1 'in sağlıklı kişilerde aritmetik ortalaması1.4±2 SD ng/mL iken, akciğer kanserli grupta 16.2±2 SD ng/mL olarak bulunmuştur. Hasta grubunda ise DNA ve TPS düzeyleri 252±2 SD U/mL ve 441±2 SD U/I'dir. Akciğer kanserinin tüm histolojik tiplerinde, serum Cyfra 21. 1 düzeyleri kontrol grubu ile istatistiksel olarak anlamlılık sergilemektedir. Serbest DNA antikorunun bu çalışmada önemli bir tümör belirleyici olmadığı gözlenmiştir. Buna karşılık malignitelerde TPS tümör belirleyicisinin TPA'ya oranla daha önemli olduğu bulunmuştur. Elde edilen bu iki pozitif veriye dayanılarak klinikte kullanılmalarının tanıya yardımcı ve tedaviye cevabı takipte yararlı olacağı görüşüne varılmıştır. Keywords :