TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 4
1980-1991 YILLARI ARASINDA İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ'NE BAŞVURMUŞ BÜYÜK HÜCRELİ AKCİĞER KARSİNOMLU VAKALARIMIZ
AHMET KİZİR, CEM UZAL, ADNAN YÖNEY, NAKİYE ÖZTÜRK, OSMAN ALDEMİR
İstanbul Ü. Onkoloji Enstitüsü, İstanbul 1980-1991 yılları arasında İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü'ne başvuran büyük hücreli akciğer karsinomlu 66 vaka retrospektif olarak incelendi. Vakalarımızın 13'ü operabl, 53'ü inoperabldı. Hastalarımızın 60'ı erkek, 6'sı kadındır. Medyan yaş 52'dir. Kırk üç vakada (%65.2) 10 yılın üzerinde sigara içme anamnezi mevcuttur. Tedavi uygulanmış 55 hastadan 46'sı (%83.6) bir yıl içinde ölmüştür. Keywords :