TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 4
ÇOK İLACA DİRENÇLİ KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE İMMÜN İŞLEMCİ HÜCRELERE DUYARLILIK
BURHAN SAVAŞ, T AKOĞLU, H PROSS
Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Onkoloji BD., Antalya Bu çalışmada çok ilaca dirençli (ÇID) küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) hücrelerinin doğal öldürücü (NK) ve lenfokinle aktive öldürücü hücrelere (LAK) duyarlılığı chromium (Cr) salınımı ve konjugant oluşumu deney sistemleriyle gözlenmiştir. P-glikoprotein pozitif (P-gp+) olduğu MRK16 monoklonal antikoru ile tespit edilen ÇID KHAK hücrelerinin kemoterapötiklere duyarlı hücrelere göre LAK hücrelere daha duyarlı olduğu izlenmiştir. Bunun tersine P-gp +ÇID KHAK hücrelerinde artmış LAK duyarlılığı gözlenmemiştir. Bu etkinin mekanizmasını araştırmak için yapılan deneylerde P-gp ÇID hücrelerden spontan 51Cr salınımında bir artış olmadığı ve P-gp +ÇID küçük hücreli akciğer kanseri hücrelerinde ilaç-duyarlı KHAK hücrelerine oranla daha yüksek frekansta LAK işlemcilerine bağlanma olduğu tespit edilmiştir. Bu veriler KHAK hücrelerinin membranlarındaki artmış P-gp miktarının, o tümör hücresine çeşitli kemoterapötiklere direnç kazandırma yolu ile avantaj sağlarken, bu ya da buna eşlik eden yüzey değişikliklerinin LAK işlemcilerince oluşturulan bağlanma ve öldürmeye tümörleri daha duyarlı hale getirerek dezavantaj oluşturduğu hipotezini düşündürmekte ve yeni kemoimmünoterapötik yaklaşımların gereğine işaret etmektedir. Keywords :