TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA HSU'NUN ÖNERDİĞİ HİSTOLOJİK SINIFLAMANIN PROGNOSTİK ÖNEMİ
ÖMER UZEL, MAHMUT ÖZŞAHİN, SEDAT TURKAN, NÜKHET TÜZÜNER, SAİT OKKAN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD, İstanbul HSU ve arkadaşlarının önerdiği histolojik sınıflamanın prognostik önemini araştırmak için, 107 nazofarenks kanseri vakası incelenmiştir. Hastaların 67'si erkek, 40'ı kadındır. Yaşları 10 ile 73 arasında değişmektedir (medyan: 43). Histolojik dağılım şöyledir: Keratinize skuamöz (KS) 10, spindl A (SA) 13, spindl B (SB) 18, miks A (MA) 16, mix B (MB) 21, round A (RA) 8, round B (RB) 21. Vakaların çoğunda (% 62) hastalık lokorejyonel olarak ilerlemişti (T3-4 ve/veya N3). Beş yıl sağkalım ve lokorejyonel kontrol oranları sırasıyla % 33.9 ve % 50.4'tür. Histolojik alt grupların beş yıl sağkalım oranları ise şöyledir: KS % 0 (30 ay), SA % 29.3, SB % 40.7, MA % 52.4, MB % 39.4, RA % 12.5 (47 ay) RB % 47.1. KS ve RA alt grupları istatistiksel anlamlı olarak kötü prognoza sahiptir (P=0.002 ve P=0.01). A ve B grupları için aynı oranlar sırasıyla % 35.7 ve % 37.6'dır (P=0.49). Multivariye analiz sonrasında klinik evre ve radyoterapiye tam yanıt, sağkalımı etkileyen bağımsız faktörler olarak bulunmuştur. Keywords :