TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 1
E.Ü.T.F. RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİNDE JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERE İNTRAKAVİTER TEDAVİ YAKLAŞIMI
MUSTAFA ESASSOLAK, ARMAĞAN ARICAN, SERDAR ÖZKÖK, ARİF ARAS, İBRAHİM OLACAK, AYFER HAYDAROĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi kliniğinde intrakaviter intersitisiyel tedavi uygulamaları Ekim 1992 tarihinden bu yana micro Selectron-HDR (Nucletron) cihazı ile sürdürülmektedir. Ekim 1992-Ağustos 1993 tarihleri arasında 52'si opere, 18'i inopere jinekolojik maligniteli 70 hastaya toplam 88 intrakaviter uygulama gerçekleştirilmiştir. Eksternal radyoterapiyi takiben opere hastalar, vajen sathından 5-7 mm derinlikte tek doz 9.25 Gy intrakaviter tedavi alırken, inopere olgulara bir hafta arayla 8.5 Gy lik iki uygulama yapılmıştır. Tedavi planlamaları ve dozimetrik hesapların Nucletron Plato bilgisayarlı planlama sistemi ile yapıldığı uygulamalardan 7'sinin bitiminde aynı şartlarda tekrar çekilen simülasyon grafilerinden hasta ve aplikasyon sistemine ait noktaların yer değiştirmeleri araştırılmış ve mesane, rektum, vajen noktalarının sırasıyla 4.49 mm, 4.83 mm, 1.35 mm yer değiştirdiği bulunmuş bu da istemsiz barsak hareketleri ile mesane doluluğu artışına bağlanmıştır. Aplikatör noktalarındaki yer değiştirme ise ortalama 0.89 mm bulunarak uygulamalardaki immobilizasyonun mükemmel olduğu sonucuna varılmıştır. Mesane ve rektum dozları sırasıyla opere hastalarda 6.24 Gy ve 4.47 Gy inopere hastalarda ise 8.55 Gy ve 5.24 Gy olarak bulunmuş, tümüyle tolerabl düzeylerde değerlendirilmiştir. Özellikle opere hastalarda mesaneye yerleştirilen zincir noktasının aldığı dozun yüksekliği, foley sonda balonu noktasının mesane dozunu tek başına gerçek şekilde yansıtmadığını göstermiştir. Keywords :