TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 1
LOKAL İLERİ MEME KANSERİNDE TEDAVİ SONUÇLARI
MAKTAV DİNÇER, NİJAD BİLGE, IŞIK ASLAY, A AYDINER, GÖKHAN TÖRE, ERKAN TOPUZ, METİN ÜNAL, NURCAN ERTÜRK
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü, İstanbul 1980-1990 yılları arasında tedavi edilmiş "kategorik olarak inoperabl" kabul edilen ancak, mastektomi sonrası kliniğimize başvurmuş 63 lokal ileri meme kanserli kadın hasta retrospektif irdelenmiştir. 10 olgu (%16) evre IIIA (T2-3N2MO), 53 olgu (%84) evre IIIB (T2-4 NO-3MO)'dır. 20 (%32)hastada tedavi bitiminden medyan 18 ay sonra yerel/bölgesel nüks, 36 (%57) hastada medyan 27 ay sonra uzak metastaz saptanmıştır. 3 yıl genel ve hastalıksız sağkalımlar: mastektomi, radyoterapi, kemoterapi ile tedavi edilmiş 41 hastada %56 ve %45, mastektomi ve radyoterapi ile tedavi edilmiş 18 hastada %28 ve %22 bulunmuştur (p>0.05); mastektomi ve kemoterapi ile tedavi edilmiş 4 hastanın medyan genel sağkalımı 17 ay ve hastalıksız sağkalımı 3 aydır. Lokal ileri meme kanseri tedavisinde multimodal tedavi günümüzde kabul edilen tedavi yaklaşımıdır. Keywords :