TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 3 - 4
64 EVRE 1 SEMİNOM OLGUSUNUN ORŞİEKTOMİ SONRASI TEDAVİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
ŞABAN ÇAKIR, MEHMET YALÇINER, ADNAN YÖNEY, MUSTAFA YÖNEY
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD, Samsun Bu çalışmada, SSK Okmeydanı Hastanesi Onkoloji Kliniği'nde 1983 ile 1987 yılları arasında orşiektomi sonrası radyoterapi uygulanan 64 Evre I seminom olgusu incelenmiştir. 64 hastanın 28'ine sadece diaframaltı ışınlama; 36 hastaya ise diaframaltı ışınlamaya ek olarak koruyucu mediastinal ışınlama yapılmıştır. İzlem süresince ellibeş hastada hastalık bulgusu görülmezken; dokuz hastada yineleme saptanmış ve bu hastalardan yedisi hastalık nedeniyle yitirilmiştir. Serimizde medyan yineleme süresi 20 ay olarak bulunmuştur. Başarısızlık oranı, tek başına diaframaltı ışınlama yapılan grupta yüzde 7.1; koruyucu mediastinal ışınlama yapılan grupta yüzde 19.4'tür. Hastalıksız yaşam oranları ise yüzde 92.9'a karşı yüzde 86.2 olarak hesaplanmış olup, iki grup arasındaki fark istatistiksel yönden anlamlı bulunmamıştır. Evre I seminomda orşiektomi sonrası standart tedavi yaklaşımının ipsilateral pelvik ve paraaortik ışınlama olması gerektiği kanısına varılmıştır. Keywords :