TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 3 - 4
LOKAL İLERİ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE KONVANSİYONEL RADYOTERAPİ VE DEVAMLI HİPERFRAKSİYONE AKSELERE RADYOTERAPİNİN ERKEN VE GEÇ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ETHEM NEZİH ORAL, OSMAN ALDEMİR, NİJAD BİLGE, HATİCE BİLGE, AHMAT KİZİR, MAKTAV DİNÇER, EMİN DARENDELİLER
İstanbul Ü.Onkoloji Enst. Radyasyon Onkolojisi BD İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde 1991 Ocak ayında lokal ileri küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda prospektif bir çalışma planlanarak konvansiyonel radyoterapi (60 Gy/30 fraksiyon/ 6 hafta) ve devamlı hiperfraksiyone akselere radyoterapi (54 Gy/ 36 fraksiyon/12 gün) gören hastaların randomizasyona başlanmıştır. Devamlı hiperfraksiyone akselere radyoterapi grubundaki hastalar 1.5 Gy/ fraksiyon kullanılarak, fraksiyon aralıkları en az 6 saat olacak şekilde günde 3 kez tedaviye alınmışlar ve bu tedavi hafta sonu ara vermeksizin devam ederek toplam 12 gün sürmüştür. Çalışmaya alınan ilk 25 hastadaki (konvansiyonel radyoterapi grubu 12 hasta; devamlı hiperfraksiyone akselere radyoterapi grubu 13 hasta) erken ve geç etkiler tartışılmıştır. Akut etkiler açısından her iki grup arasındaki en önemli fark ösofajit yakınmalarının devamlı hiperfraksiyone akselere radyoterapi grubunda belirgin olarak fazla olmasıdır. Subakut ve geç etkiler açısından her iki grup arasında belirgin fark saptanmamıştır. Keywords :