TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 1
NAZOFARENKS TÜMÖRLERİNDE NEOADJUVAN KEMOTERAPİ VE RADYOTERAPİ SONUÇLARI
Ş ÇAKIR, A YÖNEY, F ERMAN, S ALTUN, M ÜNSAL
SSK Okmeydanı Hastanesi Onkoloji Kliniğ Bu çalışmada, SSK Okmeydanı Hastanesi'nde neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi uygulanıp tedavisi tamamlanan 22 lokal ileri nazofarenks kanseri olgusu incelenmiştir. 22 hastaya radyoterapiden önce 3 hafta ara ile iki kür sisplatin ve 5 fluorourasil kombinasyonu uygulanmıştır.Sisplatin, hidrasyon sonrası 100 mg/m2 birinci gün, 5 fluorourasil 600 mg/m2 birinci ve beşinci günler arasında sürekli infüzyon şeklinde verilmiştir. Radyoterapi, kobalt ile yapılmış; nazofarenks ve üst boyuna 60 Gy, alt boyun ve supraklaviküier bölgeye 50 Gy, alan küçültülerek nazofarenks ve kafa tabanına 70 Gy, uygulanmıştır. 2 kür kemoterapiyle elde edilen tam yanıt oranı yüzde 17.4 parsiyel yanıt oranı yüzde 73.9'dur. Radyoterapi sonrası tam ve parsiyel yanıtlar ise yüzde 72.8, ve 22.7'dir. Medyan izlem süresi 19 ay olan 22 hastanın yüzde 13.6'sında yerel, yüzde 13.6'smda bölgesel ve yüzde 13.6'sında da uzak başarısızlık gözlenmiştir. İki yıllık yaşam oranı yüzde 77.9, hastahksız yaşam oranı ise yüzde 59.5 olarak hesaplanmıştır. Neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapinin Evre III-IV nazofarenks kanserinde, yerel-bölgesel kontrolü artırmada etkili ve tolere edilebilir bir tedavi yaklaşımı olduğu kanısına varılmıştır. Keywords :