TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 1
SİTOSTATİK EKSTRAVAZASYONIINDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN YERİ (DENEYSEL ÇALIŞMA)
ADNAN UZUNİSMAİL, SIDIKA KURUL, EMİN ELBÜKEN, NEJAT SAVCI, NAKİYE ÖZTÜRK
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Bu çalışmada sitostatik ekstravazasyonuna bağlı deri nekrozlarının önlenmesinde Hiperbarik Oksijen (HBO) tedavisinin etkisi araştırılmıştır. Çalışmada deney grubunda on, kontrol grubunda on olmak üzere toplam yirmi adet Wistar - Albino türü sıçan kullanılmıştır. Her iki gruba Adriablastina, (Doxorubicin, Adriamycin HCI) 6 mg/kg (ML10) dozunda derialtına verilmiş ve enjeksiyondan sonraki iki saat içinde deney grubunu oluşturan on adet sıçan HBO tedavisine alınmış, bu tedavi günde iki kez, iki ATA (Atmosfer Absolute)/90 dakika kür aralarında altı saat oda havası solutma şeklinde, beş gün süre ile, toplam on kür olarak uygulanmıştır. Kontrol grubunda hayvanlar sadece izlenmiştir. Tedavi sonrası 7. gün heriki grupta, enjeksiyon yerinde oluşan doku yıkımının sınırları, makroskopik olarak izlenmiş ve aynı alan histopatolojik olarak incelenmiştir. Deney grubunda, tam kalınlıkta deri nekrozlarının ortaya çıkmadığı, meydana gelen doku yıkımının yüzeysel ve küçük bir alana sınırlı kaldığı, kontrol grubunda ise hayvanların hepsinde tam kalınlıkta deri ve hatta derialtı dokularda nekroz oluştuğu gözlenmiştir. Alınan sonuçlardan, Adriamisin ekstravazasyonuna bağlı deri nekrozlarının önlenmesinde hiperbarik oksijen tedavisinin yararlı olabileceği sonucuna varılmıştır. Keywords :