TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2006 , Vol 21 , Num 1
Pelvik bölge radyoterapi uygulamalarında port film ve elektronik portal görüntülemenin karşılaştırılması
M. Gamze AKSU, 1 Nina TUNÇEL, 1 Musa ALTUN2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
AMAÇ
Bu çalışmada elektronik portal görüntü (EPI) ve port filmlerinin, ayar ‘set-up' hatalarını değerlendirmedeki etkinliği ve görüntü kaliteleri karşılaştırıldı.

GEREÇ VE YÖNTEM
Pelvik radyoterapi alan 20 hastaya ait toplam 40 EPI ve 40 port film değerlendirildi. Görüntü kalitesi, seçilen anatomik yapıların görülebilirliğine göre derecelendirildi; ‘set-up' hataları ise koordinat sisteminin x, y ve z eksenlerinde hesaplandı. EPI ve port filmler görüntü kalitesi ve hesaplanan alan kaymaları yönünden karşılaştırıldı.

BULGULAR
Görüntü kalitesi port filmlerde EPI'ye göre anlamlı olarak daha iyi bulundu. Her iki görüntüleme tekniğinde de en iyi görülebilen anatomik yapılar; asetabulum, pelvik rimler ve Symphysis pubis idi. Ortalama ‘set-up' kaymaları x, y ve z eksenlerinde sırasıyla port filmlerde 1.47, 2.51 ve 3.99 mm; EPI'de ise 2.16, 3.09 ve 3.81 mm idi. ‘Set-up' hataları tüm yönlerde kabul edilebilir düzeyde olduğu halde en fazla alan kayması her iki görüntüleme yönteminde de z eksenindeydi.

SONUÇ
Elektronik portal görüntüleme çok yaygın olarak kullanılmakta ve port filmlerin yerini almaktadır. Elektronik portal görüntü kullanımı port filmine göre ‘set-up' hatalarını daha hızlı ve pratik değerlendirme olanağı vermektedir. Ayrıca ‘set-up' hatalarının tedavi öncesi düzeltilmesi ve görüntülerin dijital ortamda arşivlenmesi mümkündür. Ancak EPI'nin port filmlerine göre en önemli dezavantajı görüntü kalitesinin kötü olması nedeniyle anatomik yapıların net değerlendirilememesidir. Keywords : Elektronik portal görüntüleme; pelvik radyoterapi; port film