TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1990 , Vol 5 , Num 3 - 4
MEDULLOBLASTOM HÜCRELERİNİN, SEREBELLUMUN EMBRİYONAL (DIŞ) GRANÜLER TABAKA HÜCRELERİ VE EPENDİM ALTI MATRİKS HÜCRELERİ İLE MORFOMETRİK KARŞILAŞTIRILMASI
ÇİÇEK BAYINDIR, EMEL AKMAN, L GERHARD
İstanbul Üniv. İst. Tıp Fak. Nöroloji AD Çalışmamızda serebellumun ontogenetik ve filogenetik olarak erken ve geç diferansiye olan bölgeleri incelenmiş ve histometrik bulgular medulloblastomlarla karşılaştırılmıştır. Medulloblastom hücrelerinin ortalama nüve alanı, ependim altı matriks hücrelerinin ve serebellumun geç diferansiye olan bölümünün (tonsilla serebelli) embryonal granüler tabaka hücrelerinin ortalama nüve alanından büyük, erken diferansiye olan nodulus'un embryonal granüler tabaka hücrelerinin ortalama nüve alanından küçüktür. Bütün vakalarda, serebellumun incelenen bölgelerinde, bol miktarda mitoz görülmüştür. Medulloblastom olgularında, mitoz sıklığı 100 hücre için 2.36 olarak saptanmıştır. Amacımız, medulloblastom'un köken aldığı hücreyi araştırmaktır. Keywords :