TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1990 , Vol 5 , Num 1 - 2
BAŞ-BOYUN KANSERLİ OLGULARDA CİSPLATİNUM + 5-FLUOROURACİL TEDAVİSİNİN SONUÇLARI
D DİNÇOL, N KONUK, FİKRİ İÇLİ, T AKTÜRK, N M AKINER
A.Ü. İbn-i Sina Hast. Onkoloji BD Baş-boyun kanserinin tedavisinde kemoterapinin rolü Cisplatinli kombinasyonların kullanılmaya başlanması ile giderek artmıştır. Bu çalışmada, diğer tedavilere dirençli ve/veya nüks etmiş 36 baş-boyun kanseri olgusu ile daha önce hiçbir tedavi almamış 17 ileri evre baş-boyun kanseri olgusunda Cisplatin + 5-Fluorouracil kombinasyonu ile elden edilen tedavi sonuçları tartışılmıştır. Hastaların performans statüsü ve hastalığın yaygınlığı açısından seçici davranamamıştır. Daha önce tedavi görmüş olan 36 olguda % 2.7 tam remisyon (TR), % 22.2 oranında da parsiyel remisyon (PR) elde edilmiş, %25 olguda ise minimal yanıt alınmıştır. İlk tedavi olarak kemoterapi uygulanan 17 hastada ise % 11.7 TR, % 52.5 PR sağlanmıştır. Kemoterapi öncesinde RT uygulanmış olan 31 hasta ile daha önce hiçbir tedavi almamış olan 17 hastanın yanıt oranları istatistiksel olarak karşılaştırılmış ve TR + PR oranının daha önce tedavi almamış olan grup ta önemli oranda arttığı saptanmıştır. (P< 0.05). Keywords :