TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 4
EWİNG SARKOMA TEDAVİSİNDE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN TEDAVİ SONUÇLARINA ETKİSİ VE IŞINLAMA İLE SİMÜLTANE VE ADJUVAN KEMOTERAPİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
MÜNİR KINAY
İstanbul Üniv. Onkoloji Enstitüsü İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalına, 1980-1986 seneleri arasında başvurmuş olan 58 Ewing Sarkoma olgusundan değerlendirme kriterlerine uyan 42 olgu lokalizasyon özellikleri, kitlesel hastalık ve sedimantasyon hızı gibi bazı prognostik faktörlerin tedavi sonuçlarına etkisi ve ışınlama ile simültane ve adjuvant kemoterapi kombinasyonlarının farklılıklarının karşılaştırılması yönünden, değerlendirildi. Radyoterapi (RT) +VAC kemoterapi (KT) uygulanan 17 olgu ile RT + VACA KT uygulanan 25 olgunun sağkalım analizleri adriamycin'li şemaların daha etkin olduğunu gösterdi (% 28 vs % 41, 5 yıl). Prognostik faktörler arasında en önemli kriterin yumuşak doku kitlesi olduğu gözlendi. Lokal hastalıkta yumuşak doku kitlesi olan olguların, olmayan olgulara kıyasla daha kötü bir sağkalım verdiği (% 60 vs. % 8) ve sistemik hastalığı hızlandırdığı saptandı. Santral yerleşimli lezyonların prognostik açıdan daha kötü olduğu ve grubumuzda, başvuruda saatte 49 mm'nin üzerinde sedimantasyon hızı (ESR) olan olguların 40 mm'nin altındaki ESR'li olgulardan daha hızlı yayılma ve daha düşük sağkalım verdiği izlendi. Bu bulguların prospektif randomize çalışmalarla verifiye edilmesi önerildi. Keywords :