TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2006 , Vol 21 , Num 2
Beyin metastazıyla başvuran primeri bilinmeyen kanserli hastalarda palyatif entansif hipofraksiyone tüm beyin radyoterapisi sonuçları
Mustafa İZMİRLİ,1 Süleyman ALTIN,2 M. Yakup BÜYÜKPOLAT,2 M. Ferhan ADATEPE,2 Mustafa ÜNSAL2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
2SSK Okmeydan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği
AMAÇ
Bu çalışmada beyin metastazı ile tanı konulmuş ve primeri bilinmeyen 24 hastaya uygulanan palyatif amaçlı hipofraksiyone radyoterapi sonuçları retrospektif olarak incelendi.

GEREÇ VE YÖNTEM
Yirmi dört hastaya (20 erkek (%83.4), 4 kadın (%16.6); ort. yaş 61; dağılım 24-75 yıl) radyoterapi, 10 Gy fraksiyon dozlarında, 10 gün arayla; 3 fraksiyonda 30 Gy tümör dozu verilecek şekilde uygulandı. Tüm hastalara antiödem tedavi verildi. Bir hastada Karnofsky Performans Statüsü 70, diğer hastalarda 70'in altında idi. Hastaların %79.2'sinde multipl metastaz vardı; %20.8'inde tek lezyon mevcuttu ve yalnızca bu hastaların histopatolojik tanısı vardı. Hastaların %50'sinde hemipleji, %45.8'inde hemiparezi ve %4.2'sinde quadripleji ile 6 hastada (%25) bunlara ek patolojiler vardı. Tedaviye 13 hastada başvuruda bulundukları gün başlandı.

BULGULAR
Radyoterapi sonrası değerlendirmede hastaların %8.3'ünde nörolojik semptomlarda tam düzelme, %37.5'inde parsiyel düzelme, toplamda %45.8'inde nörolojik semptomlarda iyileşme görüldü. Sağkalım oranları ort. 2.87 ay olup altı aylık sağkalım %33.3, bir ve iki yıllık sağkalım %8.33 idi. Sonuçlarımız kötü performanslı hastalarda uygulanan diğer radyoterapi şemalarıyla benzer oldu (KPS<70).

SONUÇ
Kötü performanslı, sağkalım beklentisi düşük olan hastalara kısa süreli tedaviler önerilebilir. Keywords : Beyin neoplazisi/radyoterapi; doz fraksiyonu; beyin metastazı/prognoz/sağkalım analizi/sağkalım oranları