TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 3 - 4
TİMOMALAR
C BARLAS, M A BEDİRHAN, E ONURSAL, A KARGI, N YAĞAN, G ERSEVEN
İstanbul Üniv. İst. Tıp Fak. Göğüs Kalp Damar Cer. AD 1975-1987 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisinde timoma nedeniyle ameliyat edilen 23 olgu gözden geçirilmiştir. Hastaların yaşı 12-46 arasında olup kadın: erkek oranı 10:13 bulunmuştur. Olgular, rutin olarak akciğer grafilerinin dışında, gerek duyulan vakalarda, ameliyat öncesi ve sonrası bilgisayarlı tomografi ve flebografiyle değerlendirilmiştir. 19 olgunun Myastenili olduğu görülmüştür. Bir olgu aynı zamanda lenfositik tiroidit ve scleroderma tespit edilmiş, diğer bir olgunun ise evvelce kaposi sarkomunun sürrenallere metastazı nedeniyle ameliyat olduğu öğrenilmiştir. Olguların bir tanesi irrezektabl kabul edilmiş, üç olguda ise tümörün çevresel invazyonu nedeniyle parsiyel rezeksion yapılmıştır. Bir olgumuzda, tümörün VCS'u tutması ve VCS sendromu yaratması nedeniyle timektomi ve hazırlanan spiral ven ile VCS'a rezeksion ve interpozisyon yapılmıştır. Olguların beş tanesi malignant kabul edilmiştir. Malignant timomalarda tedaviye radyoterapi ve/veya kemoterapi ilave edilmiştir. İrrezektabl kabul edilen bir vaka, peroperatif hemoraji nedeniyle, kaposi sarkomu ile birlikte seyreden bir olgu ise erken postoperatif devrede kardiopulmoner nedenlerden kaybedilmiştir. Keywords :